ASTRADAFFordIsuzuIvecoMANMercedesMitsubishiReanultScaniaVolkswagenVolvo


WERSJA MOC FABRYCZNA MOMENT FABRYCZNY MOC PO MODYFIKACJI MOMENT PO MODYFIKACJI
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ — ZADZWOŃ 500 300 108

CHIPTUNING TIR

Czy Two­ja cię­ża­rów­ka ma trud­no­ści z pod­jaz­dem pod górę?

Czu­jesz, że trud­no jest spraw­nie pocią­gnąć moc­no obcią­żo­ną nacze­pę?

Wyprze­dze­nie inne­go TIRa trwa nie­mal wiecz­ność i jest bar­dzo ryzy­kow­ne?

Żału­jesz, że nie kupi­łeś auta z moc­niej­szym sil­ni­kiem?

Uwa­żasz, że zuży­cie pali­wa jest zbyt wyso­kie?

Moż­na temu zara­dzić!!!

CHIPTUNING TIR — mody­fi­ka­cja opro­gra­mo­wa­nia w ste­row­ni­ku sil­ni­ka, mają­ca na celu zwięk­sze­nie mocy i momen­tu obro­to­we­go sil­ni­ka, przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu zuży­cia pali­wa. Każ­dy tur­bo­do­ła­do­wa­ny sil­nik Die­sla posia­da ukry­te rezer­wy mocy, któ­re moż­na wyko­rzy­stać poprzez zop­ty­ma­li­zo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia w ste­row­ni­ku sil­ni­ka. Mody­fi­ka­cje elek­tro­nicz­ne są w peł­ni bez­piecz­ne i wyko­rzy­stu­ją jedy­nie kon­struk­cyj­ne moż­li­wo­ści jed­no­stek napę­do­wych. W więk­szo­ści samo­cho­dów mody­fi­ka­cję taką moż­na prze­pro­wa­dzić poprzez złą­cze dia­gno­stycz­ne OBD. Cała ope­ra­cja zaj­mu­je oko­ło 2 godzin.

Wyż­sza moc i moment obro­to­wy sil­ni­ka wca­le nie ozna­cza wyż­sze­go zuży­cia pali­wa, a wręcz odwrot­nie. Czym słab­szy sil­nik – tym czę­ściej i na dłu­żej trze­ba wci­skać pedał gazu w pod­ło­gę, co pocią­ga za sobą wyso­kie zuży­cie pali­wa.

Czym moc­niej­szy sil­nik – tym deli­kat­niej moż­na ope­ro­wać peda­łem gazu. Oczy­wi­ście chwi­lo­we zuży­cie pali­wa pod­czas przy­spie­sza­nia jest nie­co wyż­sze, ale śred­nie zuży­cie pali­wa w tra­sie oka­zu­ję się niż­sze. Im moc­niej­szy sil­nik – tym szyb­ciej może osią­gnąć pręd­kość prze­jaz­do­wą, łatwiej pora­dzi sobie z wznie­sie­nia­mi, spraw­niej, a przede wszyst­kim bez­piecz­niej wyko­na manewr wyprze­dza­nia.

ECO-TUNING – mody­fi­ka­cja nasta­wio­na przede wszyst­kim na obni­że­nie zuży­cia pali­wa poprzez popra­wę cha­rak­te­ry­sty­ki momen­tu obro­to­we­go głów­nie w niskim zakre­sie obro­tów. Więk­szy moment obro­to­wy jest osią­ga­ny na niż­szych niż dotych­czas obro­tach. Dzię­ki temu kie­row­ca ma do dys­po­zy­cji więk­szą ela­stycz­ność pra­cy sil­ni­ka w tzw. zie­lo­nym polu obro­to­mie­rza, co prze­kła­da się na moż­li­wość deli­kat­niej­sze­go obcho­dze­nia się z peda­łem gazu, a tym samym na obni­że­nie zuży­cia pali­wa. Cię­ża­rów­ka łatwiej rusza z miej­sca z cięż­kim ładun­kiem, skró­ce­niu ule­ga czas przy­spie­sze­nia do pręd­ko­ści prze­jaz­do­wej, popra­wie­nie śred­niej pręd­ko­ści prze­jaz­du tra­sy, co z kolei umoż­li­wia wydłu­że­nie prze­je­cha­ne­go dystan­su w tym samym okre­sie cza­su. Bar­dziej ela­stycz­ne auto przy­czy­nia się do popra­wie­nia samo­po­czu­cia i kon­cen­tra­cji kie­row­cy, a tym samym jego bez­pie­czeń­stwa.

Reasu­mu­jąc: mody­fi­ka­cja wpły­wa pozy­tyw­nie na:

 • obni­że­nie śred­nie­go zuży­cia pali­wa
 • wyż­sza spraw­ność auta przy pod­jaz­dach pod wznie­sie­nia
 • bez­pie­czeń­stwo czyn­ne pod­czas wyko­ny­wa­nia manew­ru wyprze­dza­nia
 • popra­wa ela­stycz­no­ści sil­ni­ka
 • rusza­nie z wyż­sze­go bie­gu dzię­ki wyż­szej war­to­ści momen­tu obro­to­we­go
 • uży­wa­nie niż­sze­go zakre­su obro­tów sil­ni­ka
 • moż­li­wość deli­kat­niej­sze­go ope­ro­wa­nia peda­łem gazu
 • wyż­sza śred­nia pręd­kość prze­jaz­du tra­sy
 • wydłu­że­nie prze­je­cha­ne­go dystan­su w tym samym okre­sie cza­su
 • popra­wie­nie kon­cen­tra­cji i bez­pie­czeń­stwa kie­row­cy
 • przy­jem­ność z jaz­dy

Dojeż­dża­my do klien­tów na tere­nie całej Pol­ski!