AbarthAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWCadillacChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFerrariFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLamborghiniLanciaLand RoverLexusManMaseratiMazdaMercedesMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRange RoverRenaultRolls RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSsangyongSubaruSuzukiToyotaVolvoVolkswagen

WERSJA MOC FABRYCZNA MOC PO MODYFIKACJI MOMENT FABRYCZNY MOMENT PO MODYFIKACJI
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ — ZADZWOŃ 500 300 108

Mody­fi­ka­cje elek­tro­nicz­ne sil­ni­ków mają­ce na celu pod­nie­sie­nie mocy i momen­tu obro­to­we­go. W rezul­ta­cie auto jest przy­jem­niej­sze do codzien­ne­go użyt­ko­wa­nia. W przy­pad­ku sil­ni­ków Tur­bo­Die­sla – zuży­cie pali­wa deli­kat­nie spa­da. W ofer­cie posia­da­my dwa roz­wią­za­nia pod­nie­sie­nia mocy, obie meto­dy są bez­piecz­ne dla sil­ni­ka, wyko­rzy­stu­ją kon­struk­cyj­ne rezer­wy mocy, jakie pozo­sta­wił pro­du­cent sil­ni­ka.

Chip­Tu­ning – mody­fi­ka­cja opro­gra­mo­wa­nia w ste­row­ni­ku ECU sil­ni­ka. W więk­szo­ści aut prze­pro­gra­mo­wa­nie odby­wa się bez­in­wa­zyj­nie, poprzez pod­łą­cze­nie pro­gra­ma­to­ra (KESS v2 / CMD Flash) do złą­cza dia­gno­stycz­ne­go OBD2 w kabi­nie samo­cho­du. Pro­gra­ma­tor odczy­tu­je zawar­tość ste­row­ni­ka ECU sil­ni­ka i zapi­su­je na dys­ku twar­dym w lap­to­pie. Odczy­ta­ny pro­gram seryj­ny pod­da­je­my spe­cja­li­stycz­nej obrób­ce. Odpo­wied­nio zmo­dy­fi­ko­wa­ny plik wgry­wa­my do ste­row­ni­ka sil­ni­ka za pomo­cą tego same­go pro­gra­ma­to­ra. Nie­któ­re auta posia­da­ją dość sil­ne zabez­pie­cze­nia anty-tunin­go­we, któ­re nie pozwa­la­ją na odczyt lub zapis pro­gra­mu poprzez złą­cze dia­gno­stycz­ne OBD2. Wte­dy koniecz­ne jest wyję­cie ste­row­ni­ka z samo­cho­du i pod­łą­cze­nie pro­gra­ma­to­ra do odpo­wied­nich pinów na złą­czu ste­row­ni­ka ECU lub do padów wewnątrz ste­row­ni­ka. Seryj­ny pro­gram zawsze zacho­wu­je­my w bazie – w każ­dej chwi­li ist­nie­je moż­li­wość przy­wró­ce­nia ory­gi­nal­nych para­me­trów sil­ni­ka.

Moduł Power­Box – dodat­ko­wy zewnętrz­ny ste­row­nik insta­lo­wa­ny wewnątrz komo­ry sil­ni­ka. Przy­łą­cza­ny jest za pomo­cą ory­gi­nal­nych złącz pro­du­cen­ta sil­ni­ka do listwy Com­mon­Ra­il oraz do Map­Sen­so­ra. Opcja wybie­ra­na do samo­cho­dów nowych pod­czas okre­su gwa­ran­cyj­ne­go, ze wzglę­du na brak trwa­łej inge­ren­cji do ste­row­ni­ka ECU sil­ni­ka. Wybie­ra­jąc się na prze­gląd auta do Auto­ry­zo­wa­nej Sta­cji Obsłu­gi, moduł moż­na w każ­dej chwi­li samo­dziel­nie odłą­czyć, przy­wra­ca­jąc ory­gi­nal­ne para­me­try sil­ni­ka, nie pozo­sta­wia­jąc abso­lut­nie żad­nych śla­dów mody­fi­ka­cji. Rów­nież w przy­pad­ku odsprze­da­ży auta – moduł moż­na prze­nieść do inne­go auta (moż­li­wa potrze­ba zmia­ny złącz i opro­gra­mo­wa­nia).