Key­less Pro­tec­tor

Pierw­sze na świe­cie rewo­lu­cyj­ne zabez­pie­cze­nie klu­czy­ków Key­less Go przed zeska­no­wa­niem i kra­dzie­żą auta „na waliz­kę”, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wszyst­kich funk­cji i zalet sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go. Minia­tu­ro­we urzą­dze­nie w for­mie cie­niut­kie­go klip­sa insta­lo­wa­ne jest wewnątrz klu­czy­ka na bate­rii zasi­la­ją­cej, bez żad­nych dodat­ko­wych mody­fi­ka­cji ani prze­ró­bek pilo­ta-klu­czy­ka. Dzię­ki bez­in­wa­zyj­nej insta­la­cji nie tra­cisz gwa­ran­cji na pojazd, a sam mon­taż trwa tyle co wymia­na bate­rii. Key­less Pro­tec­tor zamon­to­wa­ny w klu­czy­ku nie wpły­wa nega­tyw­nie na zuży­cie bate­rii. Na urzą­dze­nie udzie­la­my 2-let­nią gwa­ran­cję. Jeśli zmie­niasz auto – możesz szyb­ko prze­ło­żyć Key­less Pro­tec­tor do klu­czy­ka nowe­go auta. Key­less Pro­tec­tor to w 100% pol­ska myśl tech­nicz­na, chro­nio­na kra­jo­wy­mi i euro­pej­ski­mi zgło­sze­nia­mi paten­to­wy­mi.

Jak dzia­ła Key­less Pro­tec­tor ?

Pod­cho­dząc do auta klu­czyk jest nie­ak­tyw­ny, nie pozwa­la na otwar­cie drzwi auta. Podwój­ne zde­cy­do­wa­ne klep­nię­cie w kie­szeń lub toreb­kę w któ­rej znaj­du­je się klu­czyk Key­less – powo­du­je akty­wa­cję klu­czy­ka, któ­ry zezwa­la na otwar­cie drzwi samo­cho­du oraz uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Po zapar­ko­wa­niu samo­cho­du i zamknię­ciu drzwi – urzą­dze­nie dzię­ki aktyw­ne­mu sys­te­mo­wi moni­to­ro­wa­nia oto­cze­nia roz­po­zna­je sytu­ację odda­le­nia się od samo­cho­du i auto­ma­tycz­nie deak­ty­wu­je klu­czyk, chro­niąc go przed zeska­no­wa­niem i prze­chwy­ce­niem sygna­łów zezwa­la­ją­cych na otwar­cie auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Nie musisz pamię­tać o włą­cze­niu zabez­pie­cze­nia – zro­bi to auto­ma­tycz­nie.

Zasa­da dzia­ła­nia sys­te­mu Key­less:

Zbli­że­nie się użyt­kow­ni­ka z upraw­nio­nym nadaj­ni­kiem ID (pilo­tem-klu­czy­kiem Key­less) do pojaz­du i wej­ście w stre­fę odbio­ru czuj­ni­ków zbli­że­nio­wych powo­du­je „obu­dze­nie” ukła­du. Zosta­je nawią­za­ne połą­cze­nie bez­prze­wo­do­we przy uży­ciu anten w klam­kach drzwi i nadaj­ni­ka ID. Na pod­sta­wie kon­tro­li waż­no­ści „klu­cza” elek­tro­nicz­ne­go / logicz­ne­go zosta­ją spraw­dzo­ne upraw­nie­nia nadaj­ni­ka ID do obsłu­gi pojaz­du. Jeże­li nadaj­nik ID zosta­nie roz­po­zna­ny przez ste­row­nik jako pra­wi­dło­wy, zosta­je uak­tyw­nio­ny zamek cen­tral­ny i pojazd jest otwie­ra­ny. Uru­cho­mie­nie sil­ni­ka wyma­ga tyl­ko wykry­cia obec­no­ści pra­wi­dło­we­go nadaj­ni­ka ID we wnę­trzu pojaz­du.

Kra­dzież samo­cho­du „na waliz­kę”.

Sys­tem Key­less miał uła­twić kie­row­com życie, nie­ste­ty oka­za­ło się, że uła­twił zło­dzie­jom dosta­nie się do auta. By ukraść auto z sys­te­mem Key­less, wystar­czy za pomo­cą 2 urzą­dzeń wzmac­nia­ją­cych sygnał (tzw. Wali­zek) doko­nać wymia­ny kodów z odle­gło­ści nawet kil­ku­set metrów. Do kra­dzie­ży auta potrze­ba dwóch osób. Pierw­sza z nich stoi przy aucie, dru­ga w pobli­żu kie­row­cy, któ­ry np. w tym cza­sie robi zaku­py. Oso­ba obok samo­cho­du pocią­ga za klam­kę, wysy­ła­jąc tym samym żąda­nie prze­sła­nia kodu otwie­ra­ją­ce­go drzwi. Przez wzmoc­nio­ny sygnał klu­czyk odpo­wia­da pojaz­do­wi z kil­ku­set metrów, tym samym go otwie­ra­jąc. Od tej pory moż­na już odje­chać w dowol­ne miej­sce, a jedy­nym ogra­nicz­ni­kiem jest zga­sze­nie sil­ni­ka. Samo­cho­dem moż­na jechać bez klu­czy­ka, kom­pu­ter po pro­stu wyświe­tla komu­ni­kat o braku/zgubieniu klu­cza. Dla zło­dzie­ja, to żad­ne zmar­twie­nie. Brak pali­wa też nie jest pro­ble­mem, ponie­waż jest moż­li­wość dotan­ko­wa­nia auta z włą­czo­nym sil­ni­kiem. Taka meto­da kra­dzie­ży nie powo­du­je też żad­nych śla­dów uszko­dzeń. Waliz­ki potra­fią prze­chwy­cić i zapi­sać w pamię­ci sygna­ły sys­te­mu Key­less, tak aby zło­dzie­je mogli potem doro­bić ory­gi­nal­ny klu­czyk. Następ­nie pre­pa­ru­ją doku­men­ty z tym samym nume­rem VIN i z łatwo­ścią sprze­da­ją auto w oka­zyj­nej cenie.

Mam dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia…

Załóż­my że Two­je auto ma zain­sta­lo­wa­ne dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie w posta­ci ukry­te­go pro­ste­go wyłącz­ni­ka lub skom­pli­ko­wa­ne­go immo­bi­li­se­ra, dzię­ki cze­mu zło­dziej nie ma moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia sil­ni­ka i odje­cha­nia. Mimo to zło­dziej i tak dosta­nie się do wnę­trza auta. Jeśli nie uda mu się uru­cho­mić sil­ni­ka – zabie­rze cen­ne dro­bia­zgi (tecz­ka, tele­fon, pie­nią­dze). Może rów­nież uru­cho­mić gaśni­cę wewnątrz kabi­ny – na złość wła­ści­cie­lo­wi oraz w celu zatar­cia pozo­sta­wio­nych przez sie­bie śla­dów. Dopro­wa­dze­nie kabi­ny do czy­sto­ści po takiej sytu­acji jest bar­dzo trud­ne i kosz­tow­ne. Zabez­pie­cze­nie Key­less Pro­tec­tor zapo­bie­ga przed otwar­ciem drzwi samo­cho­du i dosta­niem się zło­dzie­ja do wnę­trza pojaz­du.

Lista samochodów z systemem Keyless, podatnych na kradzież “na walizkę”, przetestowanych przez niemiecki ADAC — lista nie obejmuje wszystkich modeli zagrożonych kradzieżą
Mar­ka Model Roz­po­czę­cie pro­duk­cji
Alfa Romeo Giu­lia 04/2016
Audi Q2 05/2016
Audi A3 10/2015
Audi A4 09/2015
Audi A4 Avant 09/2015
Audi A5 05/2016
Audi A6 09/2014
Audi A6 all­ro­ad 01/2012
Audi R8 12/2015
Audi SQ7 03/2016
Audi TTS 12/2014
BMW 225xe 07/2016
BMW 318i 10/2015
BMW 318d 08/2016
BMW 520d 11/2016
BMW 640d 01/2016
BMW 730d 08/2015
BMW 740i 05/2015
BMW 740d 03/2016
BMW i3 09/2014
BMW i3 94 Ah 07/2016
BMW i3 94 Ah 05/2016
BMW X1 11/2015
BMW X1 sDrive18d 06/2016
Citro­en DS4 Cross­back 11/2015
Citro­en C3 Pure­Tech 11/2016
Citro­en C4 Picas­so 07/2014
Citro­en C4 Picas­so HDi 05/2014
Citro­en Spa­ce­to­urer 08/2016
Fiat 124 Spi­der 05/2016
Ford Eco-Sport 10/2015
Ford Edge 05/2016
Ford Focus RS 04/2016
Ford Gala­xy 05/2014
Ford Mustang 09/2015
Ford S-Max 11/2015
Hon­da HR-V 06/2015
Hyun­dai i10 11/2016
Hyun­dai i30 1.4 T-GDI 01/2017
Hyun­dai ix35 Fuel­Cell 06/2015
Hyun­dai 1/01/1940 04/2016
Hyun­dai San­ta­Fe 08/2015
Infi­ni­ti Q30 04/2016
Jagu­ar F-Pace 06/2016
Kia Niro Hybrid 07/2016
Kia Opti­ma 11/2015
Kia Opti­ma 08/2016
Kia Opti­ma Plug-in Hybrid 10/2016
Land Rover Disco­ve­ry 06/2016
Land Rover Ran­ge Rover Evo­que 09/2015
Lexus RX 450h 12/2015
Maz­da 3 Sky­ac­tiv 04/2016
Maz­da CX-5 03/2015
Mer­ce­des E 220d 12/2015
Mer­ce­des E 220d T 08/2016
Mini Club­man 08/2015
Mini Cooper S Cabrio 04/2016
Mit­su­bi­shi Outlan­der 05/2016
Mit­su­bi­shi Outlan­der 12/2013
Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 03/2016
Nis­san Leaf 05/2012
Nis­san Leaf 05/2016
Nis­san Nava­ra 11/2016
Nis­san Qashqai 02/2016
Nis­san Qashqai+2 11/2013
Opel Ampe­ra 03/2012
Opel Astra 04/2016
Peu­ge­ot 508 SW 05/2012
Peu­ge­ot 3008 10/2016
Renault Cap­tur 03/2016
Renault Clio 10/2016
Renault Kadjar 05/2015
Renault Mega­ne 01/2016
Renault Mega­ne Grand­to­ur 08/2016
Renault Sce­nic 10/2016
Renault Tali­sman 12/2015
Renault Tali­sman Grand­to­ur 05/2016
Renault Tra­fic 11/2015
Seat Ate­ca 05/2016
Sko­da Kodiaq 11/2016
Sko­da Octa­via 12/2015
Sko­da Octa­via 02/2016
Sko­da Superb 1.6 TDi 12/2015
Ssan­gY­ong Tivo­li XDi 09/2015
Suzu­ki SX4 S-Cross 07/2016
Suzu­ki Bale­no 04/2016
Suzu­ki Vita­ra 09/2015
Sub­a­ru Levorg 08/2015
Tesla Model S P85 11/2014
Toyo­ta C-HR 1.8 Hybrid 11/2016
Toyo­ta Mirai 02/2016
Toyo­ta Prius 10/2007
Toyo­ta Prius 1.8 Hybrid 01/2016
Toyo­ta RAV4 12/2015
Toyo­ta Ver­so 07/2015
Volvo 1/05/1940 05/2016
Volvo S90 06/2016
Volvo S90 D5 09/2016
Volvo V90 D5 09/2016
Volvo XC90 T8 12/2016
Volks­wa­gen Golf TSI 08/2015
Volks­wa­gen Golf GTD 10/2013
Volks­wa­gen Golf GTD 12/2016
Volks­wa­gen Pas­sat GTE 11/2016
Volks­wa­gen Tigu­an 03/2016
Volks­wa­gen Tigu­an 07/2016
Volks­wa­gen Touran 12/2015